Säännöt

7 minutes

Akateemisen jaloviinaseuran säännöt #

1 Luku #

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet #

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka #

Yhdistyksen nimi on Akateeminen jaloviinaseura, lyhennettynä Jallu. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus #

Yhdistyksen tarkoituksena on päihdetyön sekä jaloviinakulttuurin edistäminen ja tutuksi tekeminen kaikissa muodoissaan polyteknikkojen ynnä muiden akateemisten keskuudessa sekä tilaisuuksien ja urheilutoiminnan järjestäminen jaloviinan ystäville.

3 § Yhdistyksen toiminta #

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pyrkii keräämään, välittämään ja kehittämään jaloviinatietoutta ja -laulukulttuuria, järjestämään jaloviinan ja sen sukuisten jalojen juomien maistajaisia, tutustumiskäyntejä, juhlia ja muita illanviettoja.

4 § Toiminnan tukeminen #

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää erilaisia maksullisia tilaisuuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5 § Yhdistyksen viralliset kielet #

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

2 Luku #

Jäsenet #

6 § Jäsenet #

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsen ja jaloviinan ystävä, joka on AYY:n jäsen.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut jaloviinan ystävä, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

7 § Jäsenluettelo #

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on vähintään ilmettävä jäsenen täydellinen nimi, sähköpostiosoite ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa, sähköpostiosoitteeseensa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

8 § Jäsenmaksut #

Varsinaisilta jäseniltä, kannattavilta jäseniltä sekä ulkojäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Jäsenmaksun suorittamisesta ovat kuitenkin vapautettuja kunniajäsenet. Lisäksi hallitus voi perustelluista syistä vapauttaa myös muita jäseniä jäsenmaksuvelvoitteesta.

9 § Yhdistyksestä eroaminen #

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

10 § Yhdistyksestä erottaminen #

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen hallitus voi perustellusta syystä kieltää jäsenen osanoton yhdistyksen toimintaan määräajaksi. Kielto ei koske yhdistyksen kokouksia.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

11 § Erottamispäätöksestä valittaminen #

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkaisemisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3 Luku #

Yhdistyksen kokoukset #

12 § Yhdistyksen kokoukset #

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja vaalikokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

13 § Vuosikokous #

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus ja nuijan korkkaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. tarkistetaan kyseisen satokauden jaloviinan laatu
 8. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 9. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 10. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 11. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 12. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 13. päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus
 14. päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § Vaalikokous #

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus ja nuijan korkkaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. vahvistetaan kyseisen satokauden jaloviinan laatu
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 9. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 10. valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
 11. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehensä seuraavaksi toimikaudeksi
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa #

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten, että jokaisella on yksi ääni.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

16 § Päätöksenteko #

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen #

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava AYY:n Otaniemen toimipisteen virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, Aalto-yliopiston opiskelijoiden yli seitsemän (7) päivää pitkän yhtäjaksoisen lomakauden aikana kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu tulee lähettää jäsenille sähköpostitse.

18 § Päätösvaltaisuus #

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

19 § Käsiteltävät asiat #

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai yhdistyksen purkamista on asiasta mainittava kokouskutsussa.

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen #

Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

4 Luku #

Hallitus #

21 § Hallitus #

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä yhdestä seitsemään (1-7) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että toiminta on sääntöjen mukaista.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

22 § Hallituksen tehtävät #

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa;
 2. edustaa yhdistystä;
 3. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; sekä
 5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 6. päättää jäseneksi hyväksymisestä
 7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
 8. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
 9. olla vankka.

23 § Hallituksen kokoukset #

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

24 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen #

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi myös tiettyä asiaa varten antaa nimenkirjoitusoikeuden yksittäiselle yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle.

5 Luku #

Toimihenkilöt ja toimikunnat #

25 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen #

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö ja kenelle toimikunta vastaa toiminnastaan.

6 Luku #

Hallinto ja talous #

26 § Toimi- ja tilikausi #

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

27 § Tilintarkastajat #

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

7 Luku #

Erityisiä määräyksiä #

28 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit #

Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen kokous.

29 § Sääntöjen muuttaminen #

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

30 § Yhdistyksen purkautuminen #

Yhdistys purkaantuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

31 § Säännöissä määräämättömät asiat #

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.